Potencijali OIE

Potencijali obnovljivih izvora energije Republike Srbije su značajni i procenjeni su na 5,65 Mtoe godišnje. Više od 60% je potencijal biomase, koji iznosi oko 3,4 Mtoe godišnje. Od toga je 2,3  Mtoe je neiskorišćeni, a 1,1 Mtoe se već koristi. Raspoloživi tehnički hidropotencijal je 1,7 Mtoe godišnje od čega je 0,8Mtoe godišnje neiskorišćeni, a 0,9 Mtoe godišnje je iskorišćeni potencijal.  Procenjeni potencijal u geotermalnoj energiji je 0,2 Mtoe godišnje, u energiji vetra 0,1 Mtoe godišnje dok je u solarnoj energiji 0,2 Mtoe godišnje i 0,04 Mtoe godišnje u biorazgradivom delu otpada.
 
Republika Srbija od ukupno raspoloživog tehničkog potencijala OIE već koristi 35%.
 
Tabela 1: Raspoloživi tehnički potencija obnovljivih izvora energije u Republici Srbiji
Vrsta OIE
Raspoloživi tehnički potencijal koji se koristi
(Mtoe)
Neiskorišćeni raspoloživi tehnički potencijal (Mtoe)
Ukupni raspoloživi tehnički potencijal (Mtoe)
BIOMASA
1,054
2,394
3,448
Poljoprivredna biomasa
0,033
1,637
1,67
Ostaci od poljoprivrednih kultura
0,033
0,99
1,023
Ostaci u voćarstvu, vinogradarstvu i preradi voća
-
0,605
0,605
Tečni stajnjak
-
0,042
0,042
Drvna (šumska) biomasa
1,021
0,509
1,53
Energetski zasadi
-
-
nije dostupno
Biorazgradivi otpad
0
0,248
0,248
Biorazgradivi komunalni otpad
0
0,205
0,205
Biorazgradivi otpad (osim komunalnog)
0
0,043
0,043
HIDRO ENERGIJA
0,909
0,770
1,679
Za instalisane kapacitete do 10MW
0,004
0,151
0,155
Za instalisane kapacitete od 10MW do 30MW
0,020
0,102
0,122
Za instalisane kapacitete preko 30MW
0,885
0,517
1,402
GEOTERMALNA
≈0
0,1
0,180
Za proizvodnju električne energije
≈0
≈0
≈0
Za proizvodnju toplotne energije
0,005
0,175
0,180
ENERGIJA SUNCA
≈0
0,240
0,240
Za proizvodnju električne energije
≈0
0,046
0,046
Za proizvodnju toplotne energije
≈0
0,194
0,194
ENERGIJA VETRA
 ≈0
0,103
0,103
Ukupno iz svih OIE
1,968
3,682
5,65
Izvor: Startegija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine
 
U 2013.godini obnovljivi izvori energije učestvovali su sa 18% u domaćoj proizvodnji primarne energije.
 
Tabela 2: Energetski bilans obnovljivih izvora energije za 2013.godinu
/
Proizvodnja primarne energije (000 toe)
Uvoz 
(000 toe)
Izvoz
(000 toe)
Promena zaliha
(000 toe)
Bruto potrošnja energije
(000 toe)
Hirdoelektrane >10mw
871
/
/
/
871
Hirdoelektrane <10mw
6
/
/
/
6
Geotermalna energija
4
/
/
/
4
Biomasa
115
5
64
-11
1045
Biogas
2
0.000
0.000
0.000
2
Energija sunca
0.129
0.000
0.000
0.000
0.129
Energija vetra
0.047
0.000
0.000
0.000
0.047
Ukupno:
1998
5
64
-11
1928
Izvor: Energija u Srbiji 2013.g.,Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
 
Potpisivanjem Ugovora o osnivanju energetske zajednice koji je stupio na snagu  2006. godine Republika Srbija se opredelila za poštovanje ali i ugradnju evropskog energetskog prava u domaće zakonodavne okvire i strateška dokumenta. Republika Srbija je preuzela obavezu da do 2020. godine poveća učešće obnovljivih izvora energije sa sadašnjih 21,2 % na 27% u bruto finalnoj potrošnji i 10% učešća OIE - biogoriva u sektoru saobraćaja.
 
Akcioni plan za obnovljive izvore energije oslikava nacionalnu strategiju u ovoj oblasti i osnova je za postizanje veoma ambicioznih ciljeva  da u sektoru električne energije do 2020. godine imamo novih oko 1092 MW iz obnovljivih izvora energije.
 
Tabela 3: Proizvodnja električne energije iz OIE iz novih postrojenja u 2020.godini.
Vrsta OIE
MW
ktoe
Učešće%
Hidroelektrane > 10MW
250
95
30,3
Hidroelektrane < 10MW
188
51
16,2
Energija vetra
500
86
27,4
Energija sunca
10
1
0,4
Biomasa (SNR)
100
55
17,5
Boigas (SNR)
30
19
6,2
Geotermalna energija
1
1
0,2
Otpad
3
2
0,5
deponijski gas
10
4
1,4
Ukupno plan:
1092
314
100,0
Izvor: Nacionalni akcioni plan za korišcenje obnovljivih izvora energije Republike Srbije
 
U sektoru grejanja i hlađenja planirano je da ostvari dodatnih 149 ktoe . 
 
Tabela 4: Proizvodnja energije u sektoru grejanja i hlađenja iz novih kapaciteta koji koriste OIE 2020.godine 
Vrsta OIE
 (ktoe)
 učešće( u odnosu na 2009.godinu)
Biomasa - komb. proizvodnja (SNR)
49
33%
Biomasa – SDG
25
16%
Biogas (SNR)
10
 7%
Geotermalna energija
 10
7%
Energija sunca
5
3%
Biomasa u domaćinstvima
50
34%
Ukupno plan:
314
100,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: Nacionalni akcioni plan za korišcenje obnovljivih izvora energije Republike Srbije
 
Republika Srbija je usvojila i Akcioni plan za energetsku efikasnost  i  postavila cilj da u 2018. godini ostvari uštedu od 9% u potrošnji finalne energije u odnosu na baznu 2009. godinu, izraženo u energetskim jedinicama 0,7524 Mtoe.