Osnivanje firme

Prilikom investiranja na tržište Republike Srbije, prvi korak koji investitor treba da preduzme kako bi otpočeo svoju poslovnu aktivnost na srpskom tržištu jeste osnivanje i registracija podobne forme privrednog subjekta, odnosno privrednog društva registrovanog u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije.
 
Vodič za osnivanje privrednih društava predstavlja sveobuhvatni pregled koraka i neophodnih radnji koje potencijalni investitor treba da preduzme u procesu osnivanja kompanije, odnosno druge forme privrednog subjekta prilikom investiranja na srpsko tržište. Vodič pruža budućim domaćim i stranim ulagačima sve relevantne informacije, uputstva i pravnu podršku prilikom procesa osnivanja I registracije kompanije, kao i neophodne instrukcije koje se odnose na način i uslove otpočinjanja poslovne aktivnosti na tržištu Srbije.
 
Strana pravna i fizička lica mogu osnivati privredna društva i druge oblike poslovanja, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o ulaganjima.
 • Oblast investicija i stranih ulaganja uređena je Zakonom o ulaganjima ("Sl. glasnik RS", br. 89/2015).
 • Zakon o ulaganjima uređuje opšti pravni okvir za ulaganja u Republici Srbiji kao i subjekte podrške ulaganjima za efikasno pružanje usluga ulagačima. Predmetni Zakon o ulaganjima izjednačio je domaće i strane investitore, a predvideo je formiranje Saveta za ekonomski razvoj koji je nadležan za odlučivanje o svim investicijama u Srbiji, kao i osnivanje Razvojne agencije Srbije koja je nadležna za vođenje i realizaciju svih investicionih projekata.
 • Uredbom o uslovima i načinu privlačenja ulaganja ("Sl. glasnik RS", br. 27/2016) propisani su precizni uslovi za dobijanje državnih podsticaja, a propisan je limit za subvencije po novootvorenom radnom mestu čime je smanjena granica za podsticaje investitorima za otvaranje radnih mesta. Takođe, istim aktom je smanjena i granica za dobijanje državne pomoći, uz obavezu zapošljavanja određenog minimalnog broja radnika. Pri tome, investitori moraju obezbediti održavanje investicije najmanje pet godina, redovno isplaćivati plate radnicima, i to u iznosu 120 odsto minimalne zarade, kao i obezbediti najmanje 25 odsto ukupnih ulaganja. Na državne subvencije ne mogu računati preduzeća u teškoćama, firme koje nisu izmirile obaveze prema državi, privredni subjekti koji su broj zaposlenih u protekloj godini smanjili deset odsto, kao ni preduzeća u kojima država ima vlasnički udeo.
Uredbom je precizirano da se sva sredstva podsticaja za privlačenje direktnih investicija obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, ali da se deo može obezbediti i iz međunarodne razvojne pomoći. Precizirano je da se sredstva mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru i sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine.
 
Međutim, navedena sredstva podsticaja za privlačenje direktnih investicija se ne mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata u sektoru saobraćaja, ugostiteljstva, igara na sreću, trgovine, proizvodnje sintetičkih vlakana, uglja i čelika, duvana i duvanskih prerađevina, oružja i municije, brodogradnje, aerodroma, komunalnom sektoru i sektoru energetike. Napominjemo da se navedeno ograničenje odnosi samo na sredstva podsticaja iz budžeta Republike Srbije koja treba da budu namenjena za finansiranje projekata za privlačenje direktnih investicija u proizvodnom sektoru I sektoru usluga, dok se za gore pobrojane sektore mogu koristiti druga sredstva podsticaja predviđena drugim merodavnim propisima.
 
Obaveze investitora u skladu sa navedenim aktima su sledeće:
 • održavanje investicije najmanje 5 godina
 • redovno isplaćivanje zarada
 • rok realizacije zaposlenja do 3 godine
 • 25 odsto od ukupnog ulaganja mora da obezbedi investitor, bez državne pomoći.
Osnivanje, organizacija i registracija privrednih društava i ostalih oblika organizovanja privrednih subjekata uređeni su sledećim relevantnim propisima:
 • Zakon o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015 )
 • Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ("Službeni glasnik RS", br. 99/2011, 83/2014)
 • Zakon o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", br. 15/2016)
 • Zakon o zadrugama ("Službeni glasnik RS", broj 112/2015)
 • Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju ("Službeni glasnik RS", br. 42/2016)
 • Odluka o visini naknade za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre ("Službeni glasnik RS", br. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015 i 32/2016).
 
Odredbe Zakona o privrednim društvima primenjuju se i na oblike organizovanja privrednih subjekata I obavljanja privrednih delatnosti koji su osnovani i posluju u skladu sa posebnim zakonima.
Navedeni propisi, odnosno njihova rešenja, prilagođena su standardima koji važe u Evropskoj Uniji i razvijenim tržišnim privredama.
 
Napomena:
4.12.2014. godine stupio na snagu novi Zakon o zapošljavanju stranaca ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014), čijom primenom je prestao da važi Zakon o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima ("Službeni list SFRJ", br. 11/78 i 64/89, "Službeni list SRJ", br. 42/92, 24/94 i 28/96 i "Službeni glasnik RS", broj 101/05 − dr. zakon) , određene informacije navedene u okviru naslova Radno angažovanje stranaca, koje je obrađeno na strani 25. Vodiča, nisu više aktuelne.
Informacije u vezi radnog angažovanja stranaca, u skladu sa rešenijma novog Zakona o zapošljavanju stranaca, mogu se naći na sajtu PKS u delu Poslovno okruženje – Normativni okvir- Rad i zapošljavanje – Zapošljavanje stranih državljana, možete pogledati ovde