Standardi i laboratorije

Oblast hidrauličnih turbina obuhvaćena je sledećim standardima:

SRPS EN 60041:2009[1] - Prijemna ispitivanja na terenu za određivanje performansi hidrauličnih turbina, akumulacionih pumpi i pumpnih turbina (Field acceptance tests to determine the hydraulic performance of hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines)

Standardom su utvrđene metode ispitivanja karakteristika hidrauličnih turbina, akumulacionih pumpi i pumpi-turbina.

SRPS EN 60193:2009/Ispr. 1:2015[2] - Hidraulične turbine, akumulacione pumpe i pumpa-turbine – Prijemna modelska ispitivanja – Ispravka 1 (Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines-Model acceptance tests)

Standardom su utvrđena sva prijemna ispitivanja hidrauličnih turbina, akumulacionih pumpi i pumpi-turbina.

SRPS EN 60308:2009[3] - Hidraulične turbine - Ispitivanje upravljačkog sistema (Hydraulic turbines - Testing of control systems)

Standardom su utvrđena ispitivanja sistema upravljanja kod hidrauličnih turbina.

SRPS EN 60308:2009/Ispr 1[4] 1:2015 - Hidraulične turbine – Ispitivanje sistema regulacije – Ispravka 1 (Hydraulic turbines - Testing of control systems)

Standardom su utvrđena ispitivanja sistema upravljanja kod hidrauličnih turbina.

SRPS IEC 60545:1996[5] - Preporuke za prijem, pogon i održavanje hidrauličnih turbina (identičan sa IEC 545:1976) (Guide for commissioning, operation and maintenance of hydraulic turbines)

Standardom je objašnjen postupak za prijem hidrauličnih turbina i pratiće opreme, način korišćenja i održavanja turbina i opreme.

SRPS EN 60609-1:2009[6] - Hidraulične turbine, akumulacione pumpe i pumpa-turbine – Procena kavitacionih oštećenja – Deo 1: Procena u reakcijskim turbinama, akumulacionim pumpama i pumpa-turbinama (Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Cavitation pitting evaluation - Part 1: Evaluation in reaction turbines, storage pumps and pump-turbines)

Standardom su utvrđene procene i proračuni uticaja vode na lopatice turbina, akumulacionim pumpama i pumpi-turbina.

SRPS EN 60609-1:2009/Ispr. 1:2015[7] - Hidraulične turbine, akumulacione pumpe i pumpa-turbine – Procena kavitacionih oštećenja – Deo 1: Procena u reakcijskim turbinama, akumulacionim pumpama i pumpa-turbinama – Ispravka 1 (Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines-Cavitation pitting evaluation-Part 1: Evaluation in reaction turbines, storage pumps and pump-turbines-Corrigendum)

Standardom su utvrđene procene i proračuni uticaja vode na lopatice turbina, akumulacionih pumpi i pumpi-turbina.

SRPS EN 60609-2:2009[8] - Procena pojave korozije na hidrauličnim turbinama, akumulacionim pumpama i pumpnim turbinama usled kavitacije – Deo 2: Procena na Peltonovim turbinama – Ispravka 1 (Cavitation pitting evaluation in hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Part 2: Evaluation in Pelton turbines)

Standardom je utvrđena procena pojave korozije usled kavitacionih efekata vode na Peltonovim turbinama.

SRPS EN 60609-2:2009/Ispr. 1:2015[9] - Procena kavitacionih oštećenja na hidrauličnim turbinama, akumulacionim pumpama i pumpa-turbinama – Deo 2: Procena na Peltonovim turbinama – Ispravka 1 (Cavitation pitting evaluation in hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines-Part 2: Evaluation in Pelton turbnes-Corrigendum)

Standardom je utvrđena procena pojave korozije usled kavitacionih efekata vode na Peltonovim turbinama.

SRPS EN 60994:2009[10] - Uputstvo za merenje na terenu vibracija i pulsacija u hidrauličnim mašinama (turbinama, akumulacionim pumpama i pumpnim turbinama) (Guide for field measurement of vibrations and pulsations in hydraulic machines (turbines, storage pumps and pump-turbines)

Standardom je utvrđena metoda za merenje vibracija i pulsacija u hidrauličnim turbinama.

SRPS EN 61116:2009/Ispr. 1:2015[11] - Uputstvo za elektromehaničku opremu malih hidroelektrana – Ispravka 1 (Electromechanical equipment guide for small hydroelectric installations-Corrigendum)

Standardom je utvrđeno uputstvo za izbor elektromehaničke opreme za male hidroelektrane. To je jedan od dva ključna standarda koji se bavi malim hidroelektranama, koje predstavljaju jednu od osnova obnovljivih izvora energije.

SRPS EN 61362:2015[12] - Uputstvo za specifikaciju sistema regulacije hidrauličnih turbina (Guide to specification of hydraulic turbine governing systems)

Standardom su uspostavljeni zahtevi za odabir sistema upravljanja kod hidrauličnih turbina.

SRPS EN 62006:2013[13] - Hidraulične mašine – Prijemna ispitivanja (hidroturbinskih) agregata malih hidroelektrana (Hydraulic machines - Acceptance tests of small hydroelectric installations)

Standardom su definisana ispitivanja, metode merenja i uslovi ugovaranja prijemnih ispitivanja mašina za proizvodnju energije u malim hidroelektranama.

SRPS EN 62097:2011/Ispr. 1:2015[14] - Radijalne i aksijalne hidraulične mašine – Metoda preračunavanja karakteristika sa modela na prototip – Ispravka 1 (Hydraulic machines, radial and axial-Performance conversion method from model to prototype-Corrigendum)

Standardom su utvrđene metode ocenjivanja efikasnosti i konverzije performansi sa modela na prototip hidrauličnih mašina.

SRPS EN 62256:2018 - Hidraulične turbine, akumulacione pumpe i pumpne turbine – Rekonstrukcija i poboljšanje karakteristika (Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Rehabilitation and performance improvement)

Standardom su utvrđeni zahtevi za rekonstrukciju i poboljšavanje karakteristika hidrauličnih turbina, akumulacionih pumpi i pumpi-turbina.

SRPS EN 62270:2009[15] – Automatizacija hidrocentrala  - Uputstvo  za upravljanje pomoću računara (Hydroelectric power plant automation - Guide for computer-based control)

Standardom su uspostavljene smernice za primenu, projektovanje i implementaciju kompjuterski zasnovanog sistema upravljanja i regulacije kod hidroelektrana.

SRPS EN 62270:2009/Ispr. 1:2015[16] - Uputstvo za automatizaciju hidroelektrane primenom računarskih upravljačkih sistema – Ispravka 1 (Hydroelectric power plant automation-Guide for computer-based control-Corrigendum)

Standardom su uspostavljene smernice za primenu, projektovanje i implementaciju kompjuterski zasnovanog sistema upravljanja i regulacije kod hidroelektrana.

SRPS EN 62364:2015[17] - Hidraulične mašine – Uputstvo za tretman hidroabrazivne erozije u Kaplanovim, Fransisovim i Peltonovim turbinama (Hydraulic machines - Guide for dealing with hydro-abrasive erosion in Kaplan, Francis, and Pelton turbines)

Standardom su prikazani podaci o nivou abrazije u nekoliko različitih kombinacija kvaliteta vode, uslova rada, sastava materijala i njihovih svojstava, prikupljenih iz raznih hidroelektrana, i smernice za minimiziranje abrazije pomoću modifikacija hidrauličnog oblika za čistu vodu.

Kompletna lista SRPS standarda[18] iz oblasti hidrauličnih turbina dostupna je na sajtu Instituta za standardizaciju Srbije. Listu čine 23 važeća standarda, 4 standarda koja su u fazi pripreme i jedan povučen standard.

Na Mašinskom fakultetu u Beogradu postoji laboratorija za ispitivanje turbina i druge hidromehaničke opreme.