Projekti - Primeri dobre prakse

MHE JABUKOVIK

OSNOVNI PODACI

Naziv projekta

MALA HIDROELEKTRANA JABUKOVIK

Lokacija projekta

Crna Trava

Godina završetka

oktobar 2013. godine

Investitor

MHE Jabukovik d.o.o

Namena / Korisnik projekta

Proizvodnja električne energije

TEHNIČKI PODACI O OBJEKTU

Primenjeni tehnološki postupak

 

Kapacitet / Snaga (kW) instalisnog postrojenja

1520 kW

Naziv proizvođača glavne opreme/postrojenja

2, Francis i Turgo

Primarno gorivo/energent/sirovine

 

Način nabavke primarnog goriva/energenta/sirovine

 

Opis projekta

Mala hidroelektrana (MHE) Jabukovik nalazi se u opštini Crna Trava (oko 15 km severno) i između naseljenih mesta Sastav Reka i Jabukovik, u kanjonu Gradske reke. Gradska reka je desna pritoka reke Vlasine.

Za MHE Jabukovik predviđeno je da radi paralelno sa električnom mrežom pri čemu se kompletna proizvedena električna energija predaje mreži. Ostrvski ili kombinovani režim rada elektrane nije predviđen i ne postoji lokalna električna mreža koju bi elektrana napajala.

Za MHE Jabukovik je takođe predviđeno da radi u automatskom režimu uz mogućnost ručnog režima rada. Ručni režim rada se koristi samo za ispitivanje odnosno podešavanje elektrane, tokom njenog održavanja ili remonta i eventualno u slučaju kada drugi režimi rada nisu mogući.

Automatski režim rada podrazumeva rad elektrane bez posade. U ovom režimu upravljanje, komandovanje i nadzor elektrane obavlja PLC (programabilni logički kontroler) odnosno računar. Sve funkcije elektrane su potpuno automatizovane i elektrana je u stanju da se prilagodi svakoj novonastaloj situaciji po pitanju dotoka vode u vodnu komoru. Osim toga sistem upavljanja će preduzeti odgovarajuće akcije i odgovarajuće reagovati i u odnosu na svaku novonastalu situaciju u samoj elektrani kao i na situaciju u elektrodistributivnoj mreži na koju je elektrana priključena.

I pored potpuno automatskog režima rada MHE bez posade, a u cilju dugotrajnog ispravnog rada elektrane, neophodno je organizovati i odgovarajuće održavanje elektrane (periodični pregledi, čišćenja, podmazivanje, remonti itd.). Radi zadovoljenja ovih potreba potrebno je angažovati izvestan broj odgovarajuće stručno osposobljenih lica.

Opis ograničenja/prepreka u realizaciji projekta

 

Mogućnost multipliciranja projekta

 

Doprinos smanjenju CO2

 

KONTAKT PODACI

Ime i prezime

 

Funkcija

 

www

www.hidrotan.co.rs

e-mail

E: office@hidrotan.co.rs

Telefon/ faks

T: +381 11 311 02 33

 

MALA HIDROELEKTRANA DORNjE GARE I

OSNOVNI PODACI

Naziv projekta

MALA HIDROELEKTRANA DORNjE GARE I

Lokacija projekta

Crna Trava

Godina završetka

mart 2012. godine

Investitor

Eco Eenergo Group d.o.o.

Namena / Korisnik projekta

Proizvodnja električne energije

TEHNIČKI PODACI O OBJEKTU

Primenjeni tehnološki postupak

 

Kapacitet / Snaga (kW) instalisnog postrojenja

1000 kW

Naziv proizvođača glavne opreme/postrojenja

3 Francis

Primarno gorivo/energent/sirovine

 

Način nabavke primarnog goriva/energenta/sirovine

 

Opis projekta

Mala hidroelektrana (MHE) Gornje Gare I nalazi se u opštini Crna Trava (oko 20 km severno) i između naseljenih mesta Sastav Reka i Tegošnica a sama mikrolokacija se nalazi u kanjonu reke Vlasine koja spaja ta dva naseljena mesta.

Za MHE Donje Gare I predviđeno je da radi paralelno sa električnom mrežom pri čemu se kompletna proizvedena električna energija predaje mreži. Ostrvski ili kombinovani režim rada elektrane nije predviđen i ne postoji lokalna električna mreža koju bi elektrana napajala.

Za MHE Donje Gare I je takođe predviđeno da radi u automatskom režimu uz mogućnost ručnog režima rada. Ručni režim rada se koristi samo za ispitivanje odnosno podešavanje elektrane, tokom njenog održavanja ili remonta i eventualno u slučaju kada drugi režimi rada nisu mogući.

Automatski režim rada podrazumeva rad elektrane bez posade. U ovom režimu upravljanje, komandovanje i nadzor elektrane obavlja PLC (programabilni logički kontroler) odnosno računar. Sve funkcije elektrane su potpuno automatizovane i elektrana je u stanju da se prilagodi svakoj novonastaloj situaciji po pitanju dotoka vode u vodnu komoru. Osim toga sistem upavljanja će preduzeti odgovarajuće akcije i odgovarajuće reagovati i u odnosu na svaku novonastalu situaciju u samoj elektrani kao i na situaciju u elektrodistributivnoj mreži na koju je elektrana priključena.

I pored potpuno automatskog režima rada MHE bez posade, a u cilju dugotrajnog ispravnog rada elektrane, neophodno je organizovati i odgovarajuće održavanje elektrane (periodični pregledi, čišćenja, podmazivanje, remonti itd.). Radi zadovoljenja ovih potreba potrebno je angažovati izvestan broj odgovarajuće stručno osposobljenih lica.

Opis ograničenja/prepreka u realizaciji projekta

 

Mogućnost multipliciranja projekta

 

Doprinos smanjenju CO2

 

KONTAKT PODACI

Ime i prezime

 

Funkcija

 

www

www.hidrotan.co.rs

e-mail

E: office@hidrotan.co.rs

Telefon/ faks

T: +381 11 311 02 33

 

MALA HIDROELEKRANA BELI KAMEN

OSNOVNI PODACI

Naziv projekta

Mala hidroelekrana Beli kamen

Lokacija projekta

Crni Rzav, Zlatibor

Godina završetka

2016. godine

Investitor

Zlatiborske elektrane

Namena / Korisnik projekta

Proizvodnja električne energije

TEHNIČKI PODACI O OBJEKTU

Primenjeni tehnološki postupak

 

Kapacitet / Snaga (kW) instalisnog postrojenja

1,68 MW

Naziv proizvođača glavne opreme/postrojenja

 

Primarno gorivo/energent/sirovine

 

Način nabavke primarnog goriva/energenta/sirovine

 

Opis projekta

Na MHE na Crnom Rzavu, primenjene su nove tehnologije u zahvatanju i transportu vode, koje do sada nisu korišćene u Srbiji.

Reč je o novoj građevinskoj koncepciji vodozahvatne pregrade tipa COANDA, koja svodi na najmanju moguću meru najteže probleme iz prakse zahvatanja vode, te primeni PVC cevi velikih prečnika (1,8 metara) izrađivanih na licu mesta tehnologijom "spiralnog motanja", što obezbeđuje neuporedive uštede u transportu.

Mala hidroelektrana Beli kamen je protočna elektrana, snage 1,68 MW. Projektovana je da radi bez posade, odnosno implementirani su daljinsko upravljanje i nadzor koji se mogu kompletno obavljati sa bilo koje destinacije gde postoji pristup internetu.

Elektrana ima instalisani protok 2,7 m3/s, a godišnji kapacitet je 6,5 gigavat časova električne energije.

Mala hidroelektrana Beli kamen izgrađena je i funkcioniše u punom projektovanom kapacitetu po svim ekološkim standardima razvijenih zemalja (obavezni protok, zaštita flore i faune, minimalni loš uticaj na prirodno okruženje), a njenom izgradnjom urađeni su i infrastrukturni preduslovi za izgradnju drugih malih hidroelektrana (oko 9), koje su planskim aktima predviđene za gradnju na rekama Crni Rzav, Ribnica i Jablanica.

Ukupna vrednost investicije iznosila je 5,2 mil EU

Opis ograničenja/prepreka u realizaciji projekta

 

Mogućnost multipliciranja projekta

 

Doprinos smanjenju CO2

 

KONTAKT PODACI

Ime i prezime

Radomir Milekić

Funkcija

Odgovorni projektant

www

www. elektrovat.net

e-mail

E: info@elektrovat.net

Telefon/ faks

T: +381(0)32 5574-301